Werkwijze en tarieven

Hoe gaat de psychomotorisch kindertherapeut te werk?

Het onderzoek

De behandeling start met het psychomotorisch onderzoek, waarbij het gedrag in kaart wordt gebracht. Het gedrag wordt op verschillende aspecten geanalyseerd, namelijk:

  • sensorisch
  • motorisch
  • emotioneel
  • sociaal
  • cognitief

Van al deze aspecten worden de sterke en zwakke kenmerken beschreven. Vervolgens wordt het gedrag bekeken in het licht van alle gegevens over de aanleg, voorgeschiedenis, de huidige leefomgeving van het kind. Zodoende krijgt het gedrag een bepaalde betekenis en ontstaat er inzicht in het ontstaan, de aard en de ernst van de problematiek, Vanuit deze analyse kan de therapeut zien wat het kind nodig heeft en/of PMKT geïndiceerd is.

De therapie

De therapie start met het focussen op de sterke kanten van het kind. De therapeut laat zich leiden door wat het kind in beweging en spel laat zien. Het kind krijgt vertrouwen in de therapeut en zo kan het bij zwakke kanten komen, die de ontwikkeling hebben doen vastlopen. Afhankelijk van de hulpvraag van het kind kiest de therapeut voor interventies en behandeltechnieken die gericht zijn op ontwikkeling, verwerking, oplossing of ik-versterking.

De PMKT sluit met haar middelen aan bij datgene wat je bij het jonge kind van nature al aantreft; zingen, bewegen, spel en ritme. Ritme in vorm, klank en beweging kan voor veel kinderen een ondersteunende werking hebben. Deze middelen geven het kind de gelegenheid uit te drukken wat het vaak met woorden niet kan uiten. De materialen die de therapeut in de therapieruimte gebruikt zijn: bewegings-, expressie-, constructie-, muziek-, ontwikkelings- en symbolische materialen.

Met deze middelen en met behulp van deze materialen kan het kind zintuiglijke, fysieke, emotionele, sociale en cognitieve ervaringen opdoen; Het kind kan exploreren en nieuwe gedragspatronen ontwikkelen en zich eigen maken. Door het verwoorden van wat de therapeut waarneemt aan emoties en andere uitingen van het kind krijgt het kind langzaamaan meer grip op zijn/haar behoeftes en gevoelens. Vervolgens leert het zichzelf beter begrijpen en accepteren en kan het beter gaan communiceren met anderen. Het kind is in staat tot betere, passender reacties op de omgeving. Tenslotte is het in staat om op eigen kracht verder te gaan.

Ouderbegeleiding en contact met derden

Voor het welslagen van de behandeling is het belangrijk dat de omgeving kan inspelen op de nieuwe reactiepatronen die het kind laat zien, zodat er transfer naar de buitenwereld komt. Daarom is er regelmatig contact met ouders/verzorgers over de voortgang van de therapie en de ontwikkelingen die zij bij het kind zien. Ook anderen die het kind begeleiden kunnen worden betrokken bij het proces.

Duur en intensiteit

PMKT is een individuele therapie voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot 12 jaar. De duur van de therapie is sterk afhankelijk van de hulpvraag. In het algemeen kan de therapie binnen een schooljaar worden afgerond.
De therapie wordt wekelijks gegeven en duurt 45 minuten tot een uur.